Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin część 1
Producenci
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin część 1


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te
powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego
( JAROMIL Jarosław Milewski, ul. Parkowa 17, 05-807 Podkowa Leśna ).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

                                                    REGULAMIN

                                                       §1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w
przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub
lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny: 
                                                          JAROMIL Jarosław Milewski
                                                       
ul. Parkowa 17 
                                                
05-807 Podkowa Leśna

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod
adresem 
http://www.jaromil24.pl/dostawa-pm-3.html
zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4. Dane kontaktowe:   
                                                           JAROMIL Jarosław Milewski
                                                        
ul. Parkowa 17
                                                  05-807 Podkowa Leśna

                                                     Tel.  +48 22 758 96 69
                                                                       Fax. +48 22 720 19 74    
                                                                       e-mail: 
info@jaromil.pl

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod
adresem
http://www.jaromil24.pl/dostawa-pm-3.html
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi
stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a
posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu
związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych
i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie
wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu
przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod
adresem http://www.jaromil24.pl/dostawa-pm-3.html
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem
zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy
określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20. Przedmiot świadczenia przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23. S k l e p – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jaromil24.pl , za
pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
24.
Sprzedający:
                                                  
JAROMIL Jarosław Milewski
                                                      
ul. Parkowa 17
                                              05-807 Podkowa Leśna

                                    NIP: 534-144-64-49, REGON: 142781958,

                           zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=e5531856-aac8-431c-954e-4cfbc9b7ecec

                        KONTO BANKOWE: 51 1240 6380 1111 0010 3780 1493

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i
umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku w przypadku Kupujących.
28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej
od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub
osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej
oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,
chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać
albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy
ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu
określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;
miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia
umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

                                              §2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy
wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są
cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy,
który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu
dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień
umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w
wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do
samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od
umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z
umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę
umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania
sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na
funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,
Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej
funkcjonalności sklepu www.jaromil24.pl , należy je wszystkie wyłączyć.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien
podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są
ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w
tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w
każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w
sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

                                          §3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w
terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić
świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez
Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia
zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po
zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu
płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie
Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub
części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem
(płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla
zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach
produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego
przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi
załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.


                                                              Regulamin część 2

Wersja 12.5 ( Podkowa Leśna, dnia 25-12-2014 ). 
Regulamin obowiązujący od dnia 25-12-2014.

 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu