Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin część 2
Producenci
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin część 2


                                                REGULAMIN

                                 &4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod
adresem www.jaromil24.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem
konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu
umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt
i ryzyko.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie
dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego. 
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi
dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.

                                                                 &5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 5 5 8 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu
prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną
od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym
kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego
zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy
sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest
upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby
nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w
miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt
10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany
rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od
wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej
niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy
stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg
terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego
tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do
wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna
biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument
dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady
dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w
sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł
umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za
które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu
kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści,
a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to
przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w
prawie.

                    §6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu
jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia
swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili
możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod
adresem:
http://www.jaromil24.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html

                                                         §7 Postanowienia końcowe

1. Zadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku
niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający
deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie
zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu
prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
( http://www.jaromil24.pl/regulamin-pm-5.html ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie
opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego
przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej
korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako
obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,
rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach
Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem
metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez
Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 12.5 ( Podkowa Leśna, dnia 25-12-2014 ). 
Regulamin obowiązujący od dnia 25-12-2014.

 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu